Quy tắc ứng xử của hướng dẫn viên du lịch

Nội dung quy tắc ứng xử

1. Đề cao đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên đối với khách du lịch và điểm đến.2. Phục vụ khách theo đúng chương trình công ty lữ hành đã cam kết với khách du lịch.3. Thân thiện, trách nhiệm, nhiệt tình trong khi hướng dẫn khách du lịch.4. Luôn thể hiện thái độ, hành vi tôn trọng khách du lịch.5. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảra tai nạn, rủi ro khi đi du lịch trong khả năng và trách nhiệm liên quan.6. Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự trong thời gian phục vụ khách du lịch.7. Thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo khách du lịch về văn hóa, tập quán và các quy định pháp luật trong quá trình phục vụ khách.8. Không cung cấp thiếu thông tin và không trung thực với khách.9. Không đưa khách tới những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn.10. Không cu kết với lái xe, điểm mua sắm, đơn vị cung ứng dịch vụ để trục lợi từ khách du lịch.11. Không được bỏ rơi, khônphục vụ khách trong trường hp xảy ra sự cố.12. Không tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về đường lối, ch trương chính sách của Đảng, Nhà nước, về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.13. Không có thái độ và hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch.

TheoBỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)