Tái tạo thiên nhiên

Tái tạo thiên nhiên, cùng nhau hành động để phục hồi tổn hại của thiên nhiên tươi đẹp: trồng cây, thu dọn rác thải biển để tái tạo san hô.
Dự án và sự kiện

Project Info

Project Description

Tái tạo thiên nhiên, cùng nhau hành động để phục hồi tổn hại của thiên nhiên tươi đẹp: trồng cây, thu dọn rác thải biển để tái tạo san hô.