Tôn trọng di sản đích thực

Tôn trọng di sản đích thực để những giá trị xưa được lưu truyền, không biến chất mất gốc, mất đi bản sắc từng nơi.

Project Info

Project Description

Tôn trọng di sản đích thực để những giá trị xưa được lưu truyền, không biến chất mất gốc, mất đi bản sắc từng nơi.