Bảo vệ đa dạng văn hóa

Bảo vệ đa dạng văn hóa chính là bảo vệ sự hấp dẫn của du lịch, tôn trọng sự khác biệt của văn hóa mỗi điểm đến, mỗi tộc người.

Project Info

Project Description

Bảo vệ đa dạng văn hóa chính là bảo vệ sự hấp dẫn của du lịch, tôn trọng sự khác biệt của văn hóa mỗi điểm đến, mỗi tộc người.