Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bản địa

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bản địa để họ làm chủ và hưởng lợi rồi sau đó bảo vệ tính bền vững của điểm đến.

Project Info

Project Description

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bản địa để họ làm chủ và hưởng lợi rồi sau đó bảo vệ tính bền vững của điểm đến.