Chuyên mục

Du Lịch Có Trách Nhiệm

du lịch có trách nhiệm

Du lịch có trách nhiệm

6% Đã tham gia/300 Tình nguyện viên cho đến năm 2032
Du lịch Có Trách Nhiệm cần được hiểu rộng hơn nghĩa đen (vốn dễ hiểu nhưng không đầy đủ). Wafort đề nghị một định nghĩa khác theo kiểu liệt kê, tốt hơn là một định nghĩa kiểu tổng hợp bởi chúng ta cần kêu gọi hành động thì trước hết định nghĩa phải đưa ra các chi tiết dễ hiểu nhất.
Donate Now